Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) jest jedną z największych i najbardziej dynamicznych organizacji polskich na Litwie. Jest organizacją wychowawczą, skupiającą w swych szeregach dzieci i młodzież. Praca wychowawcza prowadzona jest przez młodych instruktorów w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Harcerki i harcerze starają się realizować swe powołanie wyrażone ideą służby: Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. ZHPnL swą działalność prowadzi na terenie Wilna i Wileńszczyzny, czyli przede wszystkim na terenach zamieszkałych przez rdzenną mniejszość polską. W swych tradycjach nawiązuje do czasów istnienia Wileńskiej Chorągwi Harcerek i Harcerzy sprzed II wojny światowej.
Harcerstwo na Litwie odrodziło się w 1989 roku wraz z odrodzeniem narodowym. W 1989 r. do polskich szkół w Wilnie przybyli pierwsi instruktorzy z Polski z ofertą pomocy w stworzeniu polskiego harcerstwa. Wówczas w szkołach zaczęły powstawać pierwsze jednostki harcerskie.
Obecnie ZHPnL skupia ponad 500 osób, aktywnie działających na rzecz środowiska polskiego i litewskiego.
Organizacja pielęgnuje świadomość narodową wśród młodzieży polskiej, a jednocześniej kształtuje uczucie wpółodpowiedzialności za swój kraj – Litwę. Harcerze uczestniczą w wielu akcjach społecznych i charytatywnych: porządkują groby żolnierzy polskich oraz spoczywających na wileńskich cmentarzach, kwestują na odnowienie pomników na najstarszym cmentarzu wileńskim – Rossie, pełnią honorowe warty przy mauzoleum Marszałka RP Józefa Piłsudskiego i grobach polskich żołnierzy, co roku współorganizują i uczestniczą w akcji „Światełko dla Rossy”. Podczas tegorocznej akcji zebrano ok. 6 tyś. zniczy, które zapłonęły 1 listopada na opuszczonych grobach. Harcerze składają wizyty w domach starców i domach dziecka, współorganizują Dni Dziecka wspólnie z Domem Kultury Polskiej, roznoszą paczki dla osób samotnych i potrzebujących współpracując z Wileńskim Towarzystwem Dobroczynności. Wspólnie ze skautami litewskimi corocznie organizują akcję „Betlejemskie Światełko Pokoju”.
Oprócz codziennej ciągłej pracy harcerskiej co roku organizujemy obozy letnie, zimowiska, uczestniczymy w wielu akcjach w Polsce i innych krajach zachodnich, współorganizujemy konferencje skautowe i harcerskie z zaprzyjaźnionymi organizacjami na Litwie oraz z innych państw.